Θέσεις εργασίας

Σκοπός και στόχος της επιχείρησης είναι η βιώσιμη ανάπτυξή της σε ένα περιβάλλον προστασίας του περιβάλλοντος σε συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων.

Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ- AEGEAN RECYCLING δραστηριοποιείται από το 1997 στον χώρο της ανακύκλωσης αστικών και
βιομήχανων αποβλήτων με έδρα το νησί της Λέσβου. Στις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται ανακύκλωση μετάλλου, συσκευασιών καθώς και αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Στα πλαίσια της περαιτέρω στελέχωσης του δυναμικού της, η εταιρεία αναζητεί προσωπικό για μόνιμη εργασία:

ΖΗΤΗΣΗ 1

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Αντικείμενο Θέσης

 • Επίβλεψη και βελτίωση της παραγωγής
 • Προγραμματισμός, σχεδιασμός, συντονισμός και παρακολούθηση εργασιών υλοποίησης έργου στο πεδίο
 • Ποιοτικός έλεγχος προϊόντος
 • Επιθεώρηση, συντήρηση και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού και ανυψωτικού εξοπλισμού
 • Σύνταξη φακέλων και παρακολούθηση αδειοδοτικών διαδικασιών με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες καθώς και προγραμμάτων ανάπτυξης
 • Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις

Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανικού, ΑΕΙ – ΤΕΙ
 • Καλή γνώση Αγγλικών και MS Office
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε περιβάλλον βιομηχανίας. Η εμπειρία εργασίας σε τμήμα ηλεκτρομηχανολογικής συντήρησης θα εκτιμηθεί
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Ι.Χ.
 • Υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και ομαδικό πνεύμα
 • Οργάνωση και προγραμματισμός
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής ικανότητας

Η εταιρεία παρέχει φιλικό περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών με δυνατότητες εξέλιξης, αναλόγως προσόντων.

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΖΗΤΗΣΗ 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΟ

Αντικείμενο Θέσης

 • Επίβλεψη και βελτίωση της παραγωγής
 • Επιθεώρηση, συντήρηση και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού και ανυψωτικού εξοπλισμού
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση βιομηχανικού κλάδου τουλάχιστον 3 έτη
 • Επιθυμητή εμπειρία σε συντηρήσεις εξοπλισμού
 • Ομαδικότητα και συνεργασία, προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Προγραμματισμός και οργάνωση, αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, υπευθυνότητα, επαγρύπνηση
 • Θέληση για συνεχή μάθηση και βελτίωση στο αντικείμενο εργασίας

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε περιβάλλον βιομηχανίας. Η εμπειρία εργασίας σε τμήμα ηλεκτρομηχανολογικής συντήρησης θα εκτιμηθεί
 • Υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και ομαδικό πνεύμα
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Ι.Χ.

Η εταιρεία παρέχει φιλικό περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών με δυνατότητες εξέλιξης, αναλόγως προσόντων.

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΖΗΤΗΣΗ 3

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο Θέσης

 • Συμμετοχή στην ομάδα διαμόρφωσης και συντονισμού του οικονομικού σχεδιασμού της εταιρείας με στόχο την επίτευξη των στόχων της
 • Γνώση της οικονομικής θέσης της εταιρείας και σύνταξη μηνιαίων αναφορών
 • Παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών και λήψη μέτρων για την πρόληψη κινδύνων και την αξιοποίηση ευκαιριών
 • Συμμετοχή στην ομάδα λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης ετήσιου προϋπολογισμού και αξιολόγησης απολογισμών του λογιστηρίου
 • Διαχείριση των ταμειακών ροών
 • Συμβουλές και αξιολόγηση μελλοντικών επενδύσεων και ευκαιριών μείωσης κόστους
 • Καταγραφή στοιχείων παραγωγής φορτώσεων και εισερχομένων εξερχομένων υλικών
 • Πραγματοποίηση απαραίτητων επισκέψεων σε υπηρεσίες και τράπεζες για ζητήματα της εταιρίας
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της εταιρείας
 • Η συνεργασία με τα στελέχη της εμπορικής διοίκησης της εταιρίας για την βελτίωση της κερδοφορίας.
 • Η παρακολούθηση επιδοτούμενων έργων (Αναπτυξιακός Νόμος κλπ)
 • Οι δραστηριότητες είναι δυνατόν να απαιτούν σύντομα ταξίδια εκτός Λέσβου

Προσόντα

 • Θα εκτιμηθεί Πτυχίο ή κατάρτιση Οικονομικής, Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών
 • Γνώση Κοστολόγησης – μισθοδοσία
 • Γνώση στη διαχείριση και στην εφαρμογή λογισμικών χρηματοοικονομικής διαχείρισης (συστήματα ERP)
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών και φορολογικών θεμάτων
 • Γνώση αγγλικών
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

Η εταιρεία παρέχει φιλικό περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών με δυνατότητες εξέλιξης, αναλόγως προσόντων.

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.